Glutinous rice flour and nanmu flour to make sticky flour